Sunday, December 21, 2014

วันทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2558 ชาวหมู่บ้านพญาไทวิเลจ

วันทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2558 ของชาวหมู่บ้านพญาไทวิเลจ ซึ่งมาร่วมงานกันแต่ชาวอย่างมากมาย นับแต่หกโมงเช้า ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 จัดโดยกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิเลจ รุ่นที่ 1 โดยหลังจากนั้นได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อสรุปผลงานที่ผ่านมาและมีการเลือกตั้งคณะกรรมการรุ่นที่ 2 ใหม่เนื่องจากรุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการมาครบวาระสองปี่ และในเวลา 10.30 น. มีการทำบุญเลี่ยงพระเพล ณ ที่สำนักงานนิติบุคคล และหลังจากนั้นก็มีการเลี้ยงส่งสังสันท์กันตามอัตถยาศัย
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้จากสไลด์ด้านล่างครับRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...