Saturday, January 5, 2013

คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ

สวัสดีเพื่อนสมาชิกพญาไทวิลเลจทุกท่าน

สืบเนื่องจากการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555นั้น ผลการเลือกตั้งมี ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล   ประธาน
2. นายศรีบุตร แววเจริญ  รองประธานคนที่ 1
3. นางพรมณี จูฑปริกขานนท์  รองประธานคนที่ 2
4. นายอุดม ดีรัตนศรีกุล  กรรมการ
5. นายสวัสดิ์ สิทธิทอง  กรรมการ
6. นายวฤทธิ์ เกิดสมบัติ  กรรมการ
7. นายอนันต์ สนธิเมือง  กรรมการ
8. นายนุกูล ปาระชาติ  กรรมการ
9. นางบุษบา เดือนเด่น  เลขาธิการ
10. นายสุเทพ น้อมสวัสดิ์  กรรมการ
11. นางกอบเกื้อ  หงษ์ปาน  กรรมการ
12. นายสัทธา แก้วช้าง  กรรมการ
13. นางหนูยิ้ม มงคลสกุณี   ผู้ช่วยเลขาธิการ

การแบ่งงาน

คุณพรมณี รับผิดชอบเกี่ยวกับ รปภ. และอาคารสถานที่ภายในหมู่บ้าน โดยมีคุณอนันต์ คุณสวัสดิ์ และคุณวฤทธิ์ เป็นผู้ช่วย

คุณศรีบุตร
-  รับผิดชอบดูแลด้านการเงิน โดยมีคุณกอบเกื้อ ทำหน้าที่เป็นเหรัญญิก
-  รับผิดชอบดูแลด้านกฏหมาย โดยมีคุณอุดม และคุณนุกูล เป็นผู้ช่วย
-  รับผิดชอบดูแลด้านอำนวยการต่างๆ โดยมีคุณสัทธาและคุณสุเทพ เป็นผู้ช่วย
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...