ภาพกิจกรรมของหมู่บ้าน

ภาพกิจกรรมของหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ

Phayathai Village Anti-flood Act : ชาวพญาไทวิลเลจ ร่วมมือร่วมใจกันป้องกันน้ำท่วม ร่วมบริจาคและร่วมแรงกันอย่างแข็งขัน เตรียมพร้อมรับสถานการณ์โดยไม่ประมาท ในวันที่ 9/10/2554 โดยตั้งศูนย์เตือนภัยฯ ณ หน้าสโมสรของหมู่บ้าน
การประชุมสมาชิกหมู่บ้านพญาไทวิลเลจเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลประจำหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 โดยได้รับความร่วมมือจากมวลสมาชิกมาร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่า 90% ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายมาเป็นพยานแห่งความร่มเย็น โดยมีมิติเป็นเอกฉันท์และเริ่มดำเนินกาีรตามกฏหมาย


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...