Saturday, March 2, 2013

จดหมายข่าวออนไลน์พญาไทวิลเลจ ฉบับที่1/2556 Phayathai Village Online Newsletter

สวัสดีเพื่อนสมาชิกพญาไทวิลเลจทุกท่าน
      คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิเลจ มีผลตามกฏหมายสมบูรณ์แล้วตามหนังสือ รับรองชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหว้ดนนทบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
     คณะกรรมการฯได้มีการประชุมเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2556 โดยมีการแบ่งหน้าที่ดังนี้
   1. นายชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล
   2. นายศรีบุตร แววเจริญ
   3. นางพรมณี จูฑปริกขานนท์
   4. นายประชิด ทิณบุตร
   5. นายสวัสดิ์ สิทธิทอง
   6. นายวฤทธิ์ เกิดสมบัติ
   7. นายอนันต์ สนธิเมือง
   8. นายนุกูล ปาระชาติ
   9. นางบุษบา เดือนเด่น
   10.สุเทพ น้อมสวัสดิ์
   11..สัทธา แก้วช้าง
   12. นางหนูยิ้ม มงคลสกุณี
      เนื่องจากคณะกรรมการฯมีเพียง12ท่าน แต่ยังมีคณะทำงานในชุดที่แล้ว ที่มีความรู้ความสามารถช่วยงานหมู่บ้าน จึงได้เรียนเชิญท่านเหล่านั้นมาเป็นที่ปรึกษาดังนี้
   1.คุณอุดม ดีรัตน์ศรีกุล ด้านกฎหมาย
   2.คุณกอบเกื้อ หงษ์ปาน ด้านบัญชีการเงิน
   3.คุณสุวิทย์ หล่อเจริญเรือง ด้านความปลอดภัยและสถานที่
   4.คุณเจริญ สาสนรักกิจ ด้านบริหาร
   และจะได้เรียนเชิญสมาชิกอื่นที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยงานหมู่บ้านเพิ่มเติมภายหลัง
      จากการประชุมมีเรื่องแจ้งสมาชิกดังนี้
1.การแบ่งงาน
      คุณพรมณี รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ รปภ. และอาคารสถานที่ภายในหมู่บ้าน โดยมีคุณอนันต์ คุณสวัสดิ์ และคุณวฤทธิ์ เป็นผู้ช่วย

คุณศรีบุตร -รับผิดชอบดูแลด้านการเงิน โดยมีคุณหนูยิ้ม ทำหน้าที่เป็นเหรัญญิก
      -รับผิดชอบดูแลด้านกฏหมาย และคุณอุดมเป็นที่ปรึกษา
      -รับผิดชอบดูแลด้านอำนวยการต่างๆ โดยมีคุณสัทธาและคุณสุเทพ เป็นผู้ช่วย
2.งานที่จะทำ
   2.1 กำหนดสถานที่รับชำระค่าสวัสดิการ
      สมาชิกชำระได้ที่คุณระเบียบและคุณประสิทธิ์ ร้านค้าคุณประสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณคุณระเบียบและคุณประสิทธิ์ ขอความร่วมมือสมาชิกชำระค่าสวัสดิการที่ร้านค้าคุณประสิทธิ จนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง
   2.2 ติดตามความคืบหน้าสรรพากร กรณีสนามเด็กเล่นและสโมสร คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิเลจได้ทำจดหมายโต้แย้งไปแล้ว จะติดตามผลเป็นระยะ
   2.3 ออกแบบสติกเกอร์ใหม่เพื่อใช้ในการผ่านเข้าออก ต้องขอขอบคุณ คุณบุษบาที่ช่วยออกแบบสติกเกอร์และแบบตรายางหมู่บ้าน คณะกรรมการฯจะจัดทำและแจกจ่ายต่อไป
   2.4 ทดลองเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างเพื่อลดค่าไฟฟ้า จะทดลองติดโคมแบบใหม่สองแบบเพื่อเปรียบเทียบว่าแบบไหนสว่างและประหยัดค่าไฟมากกว่า
   2.5 ป้ายเรียกรถแท็กซี่ อยู่ระหว่างหาแบบและราคา
   2.6 ออกแบบและประเมินราคาระบบสูบน้ำลงท่อระบายน้ำของเทศบาล
   2.7 คลองลำราง หลังโซน6 ส่งกลิ่นเหม็น คณะกรรมการจะทำจดหมายถึงเทศบาลมาช่วยแก้ไข
คณะกรรมการจะหาผู้ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง เสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณา
3.เรื่องแจ้งให้ทราบ
   3.1 โดยที่คณะกรรมการฯได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2556ตามที่แจ้งแล้วนั้น คณะกรรมการฯขอความร่วมมือเพื่อนสมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ ตามที่เจ้าพนักงานที่ดินได้รับรองตามมติที่ประชุมใหญ่ของหมู่บ้านฯ
      เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน โดยขอเน้นย้ำในหมวดที่6 ข้อ 28 คือ ถ้าไม่ชำระค่าสวัสดิการตามกำหนด อาจถูกค่าปรับร้อยละ10 ค่าทวงถามครั้งละ 100 บาท ค่าดอกเบี้ยร้อยละ15 หรือถ้าค้างเกินหกเดือนอาจถูกระงับการทำนิติกรรม ซึ่งคณะกรรมการไม่อยากจะใช้ข้อบังคับ แต่เพื่อให้เกิดความเสมอภาคของสมาชิกทุกบ้าน
      จึงอยากให้เพื่อนสมาชิกให้ความร่วมมือ เพราะค่าสวัสดิการที่จัดเก็บเพื่อใช้ในกิจการของหมู่บ้าน ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการใช้ในการซ่อมแซมและแก้ไขสาธารณูปโภค
   3.2 การต่อเติมและก่อสร้างในหมู่บ้าน หมู่บ้านเราประสบปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน,ฝาท่อระบายน้ำเสียหาย อันเนื่องมาจากผู้รับเหมาก่อสร้าง จึงขอให้ท่านเจ้าของบ้านเก็บค่าประกันจากผู้รับเหมา ไว้จนกว่าจะได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของท่อและฝาท่อแล้ว มิเช่นนั้นท่านเจ้าของบ้านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
     สมาชิกสามารถอ่านจดหมายหมู่บ้านได้ที่ phayathaivillage.blogspot.com

นายชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล
ประธานคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านพญาไทวิเลจ ชุดที่ 1

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...