Tuesday, November 1, 2011

ประชุมสมาชิกชาวพญาไทวิลเลจช่วงวิกฤตน้ำทะเลหนุนสูง 30-10-54

ประชุมสมาชิกชาวพญาไทวิลเลจช่วงวิกฤตน้ำทะเลหนุนสูง 30-10-54 มีมติควรต้องอนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ทีมงานเฝ้าระวังรักษาหมู่บ้าน กระทั่งถึงประมาณวันที่ 10 พ.ย.นี้ก่อน

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...