Sunday, October 9, 2011

การประชุมสมาชิกหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ

การประชุมสมาชิกหมู่บ้านพญาไทวิลเลจเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลประจำหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 โดยได้รับความร่วมมือจากมวลสมาชิกมาร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่า 90% ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายมาเป็นพยานแห่งความร่มเย็น โดยมีมิติเป็นเอกฉันท์และเริ่มดำเนินกาีรตามกฏหมาย

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...